OPZG

OPZG

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą niezależnych ekspertów Grupy Roboczej ds. Grypy. Projekt realizuje założenia kampanii informacyjnej w zakresie profilaktyki grypy, wypracowane we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, w tym również Zakładem Badania Wirusów Grypy, Krajowym Ośrodkiem ds. Grypy oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw społecznych w celu ograniczenia niekorzystnych skutków medycznych, społecznych i ekonomicznych związanych z zachorowaniami na grypę. Inicjatywa spotkała się z aprobatą i wsparciem ze strony wielu instytucji oraz liderów opinii. W ramach projektu podejmowane są działania skierowane zarówno do środowiska medycznego, jak i samorządu, pracodawców oraz opinii publicznej.
Jednym z filarów działań skierowanych do środowiska medycznego są akcja oraz konkurs „Bezpieczna Placówka Medyczna”. Celem projektu jest zaangażowanie zakładów opieki zdrowotnej oraz szpitali w działania na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie wśród personelu medycznego, a co za tym idzie – bezpieczeństwa epidemiologicznego w placówce (dzięki ograniczeniu transmisji wirusa grypy w kontaktach personel placówki-pacjent). Zadaniem projektu jest również zachęcenie uczestników do podjęcia starań na rzecz kształtowania postaw prozdrowotnych wśród pacjentów.

Celem „Bezpiecznej Placówki Medycznej” jest w szczególności:

  • zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań oraz korzyści wynikających z działań profilaktycznych wśród pracowników służby zdrowia,
  • podniesienie wyszczepialności przeciw grypie w wśród personelu medycznego,
  • ograniczenie transmisji wirusa w relacji lekarz-pacjent-lekarz, a dzięki temu zmniejszenie zapadalności na grypę w Polsce oraz redukcję kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z grypą.
Jednym ze skutków niskiej wyszczepialności przeciw grypie w Polsce są wysokie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z zachorowaniami. Wynikają one m.in z wizyt lekarskich, leczenia powikłań pogrypowych, badań specjalistycznych i hospitalizacji, jak również absencji lub długotrwałej nieobecności w pracy oraz spadku wydajności pracy chorych i są ponoszone w znacznej mierze przez pracodawców oraz Skarb Państwa. Jak wskazuje raport „Grypa i jej koszty”, w sezonie epidemicznym straty wynikające z zachorowań mogą wynieść nawet 4,3 mld PLN. Z tego powodu, jedną z głównych grup docelowych społecznej kampanii na rzecz profilaktyki grypy są pracodawcy oraz pracownicy.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podjęli starania zmierzające do:

  • aktywizacji zarówno instytucji rządowych, jak i organizacji zrzeszających pracodawców w działania na rzecz poprawy poziomu wyszczepialności w społeczeństwie,
  • komunikowanie ekonomicznych skutków zachorowań na grypę w oparciu o raport „Grypa i jej skutki”,
  • dystrybucji materiałów informacyjnych dotyczących korzyści wynikających z wprowadzania programów szczepień grupowych oraz prowadzenia działań na rzecz profilaktyki grypy.
Uzupełnieniem kampanii informacyjnej prowadzonej w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy są działania skierowane do władz lokalnych. W ramach akcji „Miasto/Powiat/Gmina Partnerem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”, poprzez analizę danych dotyczących inicjatyw samorządowych w zakresie profilaktyki grypy, wyłonione zostaną jednostki, którym przyznane zostaną statusy Partnerów oraz Liderów OPZG. Nagłośnienie kampanii odbywać się będzie we współpracy z mediami ogólnopolskimi, samorządowymi oraz regionalnymi, jak również instytucjami publicznymi oraz organizacjami zrzeszającymi samorządy.