Cele fundacji

Naszym celem jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia oraz zagadnień sanitarno-epidemiologicznych,
 • kształtowania społecznej postawy współodpowiedzialności za profilaktykę, procesy leczenia i
  rehabilitacji,
 • edukacji – w zakresie związanym z ochroną i promocją zdrowia,
 • nauki – w zakresie projektów naukowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia,
 • wspierania rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych,
 • wspomagania finansowo organizacji pozarządowych w zakresie celów Instytutu.

Osiągamy nasze cele poprzez:

 • udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego podmiotom działającym w sferze ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych,
 • organizowanie w Polsce i za granicą szkoleń i kursów dotyczących ochrony i promocji zdrowia
 • realizowanie projektów naukowych i naukowo-badawczych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • organizowanie sympozjów, konferencji naukowych i szkoleniowych związanych z ochroną i promocją zdrowia,
 • współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi ,
 • współpracę z ekspertami w dziedzinie lecznictwa, ochrony i promocji zdrowia oraz zagadnień sanitarno-epidemiologicznych,
 • włączanie edukacji zdrowotnej do codziennej praktyki personelu medycznego z zadaniem kształtowania u pacjentów i ich otoczenia postaw współodpowiedzialności za profilaktykę, procesy leczenia i rehabilitacji,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie związanym z ochroną i promocją zdrowia, rozumianej jako popularyzację wiedzy, kształtowanie postaw i umiejętności korzystania z metod profilaktyki zdrowotnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • upowszechnianie w środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie medycyny, profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • skupianie wokół idei Instytutu ludzi w Polsce i za granicą, w szczególności przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *